Odis Stadgar

ODIS stadgar från årsmötet 2014

§1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är ODIS – Organisationen för Doulor och Förlossningspedagoger i Sverige.

§2 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 FÖRENINGENS UPPGIFTER

Föreningen har till ändamål att sprida kunskap om doulans och förlossningspedagogens arbete samt förmedla kontakt mellan doulor, förlossningspedagoger och föräldrar.
Föreningen anordnar och/eller godkänner utbildning för doulor och förlossningspedagoger.
Föreningen ställer upp kriterier för hur medlemmar kan bli godkända som s.k. ODIS-certifierad doula. Detta innebär vissa krav på utbildning och erfarenhet, se bilaga 1 ”Kriterier för ODIS-certifierad doula”.
Föreningen kan anordna workshops, föreläsningar och andra möjligheter till vidareutbildning och information inom doulans arbetsområde samt stötta andra aktörers liknande verksamheter.
ODIS ska som organisation inte ta ställning för eller emot enskilda kvinnors val av förlossningssätt, val av eventuell smärtlindring eller plats att föda på. Vi stöttar alla gravida och födande kvinnor i deras rätt att fritt välja, med full respekt för den enskildas val.

§4 MEDLEMSKAP

Till medlem antas sökande som har intresse av föreningen och dess arbete.
Det finns två olika medlemskap. Dels stödmedlem som endast vill stödja föreningen. Dels ordinarie medlem, där man finns med som doula och/eller förlossningspedagog på hemsidan och har rösträtt vid årsmöte och medlemsmöte.
Ordinarie medlem accepterar och följer föreningens stadgar och beslut.
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§5 ÅRSAVGIFT

Årsavgiften för ordinarie medlem består av en serviceavgift (50%) och en medlemsavgift (50%). Årsavgiften för stödmedlem utgörs endast av medlemsavgiften.
Avgiftens storlek beslutas av föreningens årsmöte. Dock gäller att ny medlem som ansluter sig efter den 1 oktober, erlägger avgift som även gäller för nästkommande år.
Styrelsemedlemmar beviljas avgiftsbefrielse nästkommande år om de uppfyller kraven för aktiv styrelsemedlem. Krav för aktiv styrelsemedlem är deltagande på minst 5 styrelsemöten under året. Avgiftsbefrielsen inkräktar inte på ordinarie medlems rättigheter.

§7 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Medlemskap upphör efter begäran därom till styrelsen eller om årsavgift ej erlagts. Om medlem bevisligen motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna kan styrelsen besluta om uteslutning. Den person som av styrelsen nekats inträde eller uteslutits ur föreningen äger rätt att få frågan om medlemskap prövad vid extra eller ordinarie årsmöte och ska av styrelsen upplysas härom. Anmälan om sådan prövning ska vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar efter att styrelsens beslut blivit känt och senast 60 dagar före det årsmöte som ska besluta i ärendet. Årsavgiften anses i sådana fall förverkad.

§8 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är 01-01 till 12-31

§9 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet sker skriftligen per post eller e-post. Kallelse ska vara utsänd senast tre veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet sändes till anmälda medlemmar eller medlemmar som begärt handlingar, senast en vecka före årsmötet.
Rösträtt på årsmötet har medlemmar som för året erlagt medlemsavgift. Medlem som inte kan närvara vid årsmöte kan rösta via annan med fullmakt för detta. Dock kan en person endast rösta med maximalt en fullmakt, se bilaga 2. Vid beslut i punkterna 7, 8, 9, 10, samt 14 i ärendelistan för årsmöte har styrelsens ledamöter inte rösträtt.
Extra årsmöte hålls då minst 2/3 av styrelsen finner lämpligt, då minst 10% av medlemmarna eller om revisorerna begär det. Kallelse till extra årsmöte skall av styrelsen utsändas minst tre veckor i förväg. Handlingar till det extra årsmötet sändes till anmälda medlemmar eller medlemmar som begärt handlingar, senast en vecka före det extra årsmötet.
På ordinarie årsmöte får beslut fattas i andra ärenden än de som är angivna i kallelsen, endast om det är en omedelbar följd av ärende som finns upptaget i kallelsen eller om ¾ av de röstande samtycker till detta. På extra årsmöte får endast beslut fattas i ärenden som är upptagna i kallelsen.

§10 ÄRENDELISTA ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande vid årsmötet och anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av ärendelistan
7. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse
8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
9. Föredragning och godkännande av balansräkning och vinst- och förlusträkning för det gångna räkenskapsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av inkomna propositioner (styrelsens förslag) till årsmötet
12. Behandling av inkomna motioner (medlemmarnas förslag) till årsmötet
13. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan
14. Beslutande om:
a) medlems- och serviceavgift för nästkommande år
b) budget för nästkommande år
d) reseersättning för resa till årsmötet
15. Val av styrelse enligt §12
a) beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
b) (eventuellt) val av ordförande för två år
c) (eventuellt) val av kassör för två år
d) val av styrelseledamöter på 2 år
e) eventuella fyllnadsval på 1 år
f) val av suppleanter, på 1 år, i vald ordning
16. Val av revisor
17. Val av två personer till valberedning
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

§11 PROPOSITIONER

Ärende som styrelsen önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

§12 MOTIONER

Ärende som medlemmar önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

§13 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. Ordförande samt kassör väljs av årsmötet på två år vardera med överlappning. Styrelseledamöter väljs på två år, växelvis med hälften ena året och den andra hälften det andra året. Suppleanter samt revisor och revisorsuppleant väljs av årsmötet för tiden till dess ordinarie årsmöte hållits påföljande räkenskapsår.
Styrelsen utser inom sig eventuell vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleant kallas till alla styrelsemöten och inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro i vald ordning. Styrelsen kan utse ytterliga uppdrag inom och utom styrelsen efter behov.

§14 STADGEÄNDRING

Ändring av föreningens stadgar kan ske genom beslut på årsmötet med minst ¾ majoritet.

§15 UPPLÖSNING

Förslag om riksföreningens upplösning får läggas fram endast på ordinarie årsmöte och ska skriftligen insändas till styrelsen senast 4 månader före årsmötet. För att upplösningsbeslut ska bli giltigt måste det fattas med ¾ röstmajoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutas föreningens upplösas, skall årsmötet även besluta att föreningens tillgångar ska överlämnas till annan organisation vars syfte så nära som möjligt sammanfaller med ODIS syfte.

§16 ANSVAR

ODIS kan inte ställas till svars för hur enskilda doulor eller förlossningspedagoger utövar sin verksamhet.

Bilagor:

1. Kriterier för ODIS-certifierad doula
Tillstånd att kalla sig ODIS-certifierad doula ges till medlemmar som uppfyller följande krav:
• Har läst ODIS aktuella litteraturlista
• Har närvarat vid en av ODIS godkänd doulautbildning
• Har närvarat som stödperson vid minst 3 förlossningar samt lämnat egna skriftliga redogörelser för dessa uppdrag till styrelsen
• Har fullgjort ODIS skriftliga prov med resultat som godkänts av styrelsen

2. Fullmakt
En fullmakt ska vara undertecknad med namn och datum av medlem som önskar rösta med fullmakt. Fullmakten ska lämnas till presidiet på årsmötet och bifogas årsmötesprotokollet som bilaga.

En person kan bara ha fullmakt från en medlem. Att ombud endast får företräda en medlem utöver sig själv grundas i att ingen enskild ska kunna samla ihop röster från oengagerade medlemmar.

En fullmakt kan begränsas till en enskild fråga eller beröra flera specifika frågor så länge det tydligt framgår i fullmakten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet